IACTA 2020 Committee

Patrons
Dr. Meena Bhatt
Dr. V.M. Divekar
Dr. Alka Mandke
Advisory Body
Dr. Manjula Sarkar
Dr. Amala Kudalkar
Dr. Shubha Mohite
Dr. Manju Butani
Dr. N.C. Garach
Dr.Shilpa Bhojraj
Org. Chairperson
Dr. Uday Gandhe
Org. Co-Chair
Dr. MM Sharma
Org. Secretaries
Dr. Vijay Shetty
Dr. Sanjeeta Umbarkar
Treasurer
Dr. Sachin Patil
Dr. Kamlesh Tailor
Scientific committee Chairperson
Dr. Deepa Kane
A.V. In Charge
Dr Kalpana Shah
Dr Namrata Kothari
Dr Amish Jasapara
Dr Prasanna Salvi
Scientific Committee Adult Caradiac
Dr Kalpana Shah
Dr. Asmita Hegde
Dr. Niranjan Waje
Dr. Shailesh Kamkhedkar
Dr. Aparna Kaushik
Dr. Amish Jasapara
Dr. Vaishali Mohod
Dr. Saurabh Tiwari
Dr. Swati Shah
Dr. Lipika Baliarsing
Paediatric Cardiac
Dr. Prasanna Salvi
Dr. Snigdha Paddalwar
Dr. Shankar Kadam
Dr. Shivaji Mali
Dr. Jaqueline D’mello
Thoracic/Vascular Anaesthesia
Dr. Manish Kela
Dr. Supriya Gajendragadkar
Dr. Manish Patil
Dr. Sameer Taneja
PG Activities
Dr. Vaishali Badge
Dr. Sona Dave
Dr. Rajashree Agaskar